Swedish

Barndomstrauma och stress leder till fibromyalgi – Dr. David Brady

Traumatiska upplevelser och stressfaktorer i barndomen har historiskt sett förbisetts som predisponerande faktorer för utvecklingen av olika kroniska smärtstörningar och psykiatriska störningar, inklusive fibromyalgi, irritabel tarm, sömnlöshet, depression, ångest, posttraumatisk stress och kroniskt trötthetssyndrom. Tidvattnet vänder dock eftersom forskning visar en signifikant korrelation mellan barndomstrauma och vuxen hälsa.

Det centrala nervsystemet utvecklas snabbt under barndomen och är konditionerat att reagera på olika stimuli och stressfaktorer som möter i livet. När en mängd olika miljöstimuli påträffas skapas nya vägar mellan hjärnceller som svar på varje stimulans. Till exempel skapar en njutbar upplevelse, som en kram från en förälder eller en godis, vägar som lär hjärnan att reagera behagligt på dessa stimuli. På samma sätt kommer en skrämmande upplevelse att skapa och träna vägar som svarar med rädsla. Denna process att skapa nya vägar som svar på stimuli kallas neuroplasticitet. När vi åldras minskar neuroplasticiteten, vilket innebär att det är svårare att utveckla nya vägar och anpassa vår hjärnas svar på stimuli. Barn har en klar fördel i att ha en hög grad av neuroplasticitet. Men detta belyser också vikten av att ge meningsfull stimulans till den utvecklande hjärnan, för att säkerställa utvecklingen av positiva vägar.

I närvaro av ett starkt stödsystem och normala, kortvariga stressfaktorer, aktiveras och buffras ett barns stressreaktioner på lämpligt sätt genom stödjande relationer. På så sätt utvecklas positiva vägar i hjärnan och tränar nervsystemet att reagera på lämpligt sätt på normala livsstressorer. När hjärnan möter olika stressfaktorer skapas en hälsosam motståndskraft så att allt mer stressande omständigheter kan upplevas med normala biologiska reaktioner.

I avsaknad av stödjande relationer eller i närvaro av extrema och/eller långvariga stressfaktorer, aktiveras stressreaktionen på ett olämpligt sätt och kan påverka hjärnans och neurologiska systemutveckling negativt. När hjärnregioner som är ansvariga för rädsla, ångest och impulsiva reaktioner aktiveras, utvecklas neurala banor som gynnar dessa hjärnregioner. Därefter kan hjärnregioner som är ansvariga för resonemang, planering och beteendekontroll sakna adekvata vägar, vilket leder till en benägenhet för negativa känslor som rädsla, ångest, panikattacker och depression.

Den mänskliga stressreaktionen utlöser en kaskad av händelser som påverkar hjärnan, det neurologiska systemet och olika körtlar och endokrina hormoner, vilket förklarar dess omfattande inverkan på hälsan. Stressreaktionen börjar när neuroner upplever stressorer eller miljöstimuli, översätter stimuli till meddelanden och skickar dem längs olika vägar i hjärnan för tolkning och respons. Under dessa aktiviteter aktiveras produktionen av hjärnkemikalier som kallas neurotransmittorer. Neurotransmittorer skickar meddelanden till andra delar av hjärnan och andra organ. Dessa kemikalier kommunicerar med binjurarna (i det endokrina systemet), som sedan producerar hormoner som kortisol och adrenalin (adrenalin). Dessa hormoner är ansvariga för det traditionella “fight and flight”-svaret på traumatiska eller farliga stressorer. Även om dessa är användbara om vi behöver undvika en boll- eller bilolycka, kan kronisk aktivering av dessa hormoner försvaga hälsan hos immunsystemet, tarmen, energisystemen och smärtuppfattningen, vilket bidrar till olika hälsoproblem, såsom irritabel tarm. kroniskt trötthetssyndrom och fibromyalgi. När stressreaktionen aktiveras i överskott under barndomen blir den hyperaktiv och har svårt att hålla balansen i vuxen ålder. kroniskt trötthetssyndrom och fibromyalgi. När stressreaktionen aktiveras för mycket under barndomen, han blir hyperaktiv och har svårt att hålla balansen i vuxen ålder. kroniskt trötthetssyndrom och fibromyalgi. När stressreaktionen aktiveras i överskott under barndomen blir den hyperaktiv och har svårt att hålla balansen i vuxen ålder.

Enligt National Child Traumatic Stress Network inkluderar de vanligaste traumatiska stressfaktorerna som påverkar barn olyckor, fysiska trauman, misshandel, försummelse och exponering för våld i hemmet och samhället. Andra påverkande stressfaktorer inkluderar en familjemedlems död, skilsmässa, drog- eller alkoholmissbruk och naturkatastrofer. När de påträffas under barndomen, förutsätter dessa traumatiska stressfaktorer det neurologiska systemet och stressresponssystemet för att producera överdrivna svar på normala stimuli. Fibromyalgi och colon irritabile är två exempel på hyperaktiva neurologiska reaktioner. Normala stimuli, såsom vind som blåser i ansiktet eller kläder som skaver mot huden, kan ge smärtsamma känslor hos personer med fibromyalgi, vilket illustrerar en överdriven reaktion på smärta. Normala stressfaktorer som utlöser det neurologiska systemet att olämpligt stimulera tarmens muskler, vilket leder till omväxlande förstoppning och spastisk diarré, är ett klassiskt tecken på irritabel tarm. Smärtresponsen är också ökad hos personer med colon irritabile, vilket orsakar buksmärtor.

De specifika orsakerna till tillstånd associerade med kronisk smärta och trötthet, såsom fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom, är för närvarande okända; nästan två decennier av forskning har dock starkt pekat på stressfaktorer i tidiga barndomar som betydande riskfaktorer för att initiera dessa tillstånd. Även om inte alla barn som har varit utsatta för traumatiska stressorer kommer att uppleva känslomässiga och fysiska hälsokatastrofer, visar forskning att barn som utsätts för traumatiska händelser eller långvariga stressorer löper 2,7 gånger större risk att uppleva somatiska tillstånd funktionella (funktionellt försvagande tillstånd som de är utsatta för). inte särskiljs). orsak kan fastställas), såsom fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, kronisk smärta, irritabel tarm och andra. Dessutom finns dessa tillstånd vanligtvis med psykiatriska tillstånd som ångest och depression. Åldern då traumat eller stressen upplevs, dess varaktighet och till och med typen av trauma verkar inte förändra denna alarmerande statistik.

Med tanke på den ökande förekomsten av funktionella somatiska tillstånd, emotionella och psykiatriska problem, är det viktigt att överväga hur barndomsupplevelser påverkar utvecklingen av dessa tillstånd. Att uppehålla sig vid tidigare trauma är inte alltid till hjälp för att stödja hälsa och läkning, och kan faktiskt vara kontraproduktivt; Men att förstå dess inverkan på hälsan är till hjälp för att korrekt kunna identifiera svårfångade hälsotillstånd som fibromyalgi. Det är också viktigt att förstå syftet med att skydda framtida generationer från de försvagande effekterna av barndomstraumor och stressorer. Slutligen fungerar det som en bra illustration av framgången med en funktionell medicinstrategi,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *